ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

سوژه ی شعرم شد اندر حال آینده
کنم این مطلبم ارسال آینده

به این وضع خراب پول برق و گاز
به زیر قرض خواهم رفت آینده

وگر هم قول وامی بود از مسکن
زمانش لغو شد تا سال آینده

شدست این واژه ورد هر بدهکاری
که می گوید دهم پولت در آینده

نمی دانم که این بیچاره وقت حال
چرا موکول می گردد به آینده

جوان نسل سوم را نگاهش کن
مهرش را چه کس داند در آینده

سخن مفت و همی هزیانه می بافم
سخن ممنوع شد تا پست آینده...


+ احسان افتخاری

  • خاموش شدم