ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

ای امید نا امیدی های من...

برق چشمان تو همچون آفتاب - میدرخشد بر رخ فردای من

اینم نماهای نزدیک تر از سفره:اینام تلاشای شیرینی پزی من!

(البته از همه شون عکس نگرفتم! )اینم وقتی بالاخره خمیر شیرینیم اونقدری سفت شد که بتونم قالب بزنم و از خوشحالی از سینی فر عکس گرفتم!!! :)


این شیرینی رو هم به ظاهرش نگا نکنید!!! خیلی بیشتر از اونچه فکر کنید بد مزه بود!!!!! S:

  • خاموش شدم